banner

Ruil bij de aanschaf van een TomTom GO Essential 5" bij ANWB een oud navigatiesysteem in en ontvang €50,- cashback

Bijgewerkt op 1:37 / 26-feb-2020

TomTom Inruilactie Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de inruilactie aangeboden door TomTom International B.V., gevestigd te De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, hierna te noemen TomTom.

 

LEES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.

               

 1. Wat is de Promotie?

Elke klant die onderstaand product koopt bij een deelnemende winkelier in de actieperiode en daarbij een oud navigatiesysteem inlevert in de winkel ontvangt €50,- cashback na het invullen van alle gegevens en het doorlopen van alle stappen die terug te vinden zijn onder punt 4 in deze Algemene Voorwaarden.

De actieperiode loopt vanaf 1 maart t/m 29 maart 2020. De klant dient uiterlijk 7 dagen na aankoop de gegevens in te vullen.

 

 

 1. Voor welke producten  geldt de Promotie?

Uitsluitend de volgende producten komen in aanmerking voor de Promotie:

 • TomTom GO Essential 5” / product code: 1PN5.002.10

De hoogte van het retour te ontvangen bedrag is €50,- (VIJFTIG EURO).

 

 1. TomTom Geautoriseerde Deelnemend Verkooppunten:

De Promotie heeft alleen betrekking op aankopen van een TomTom Promotioneel Product bestemd en geleverd voor de verkoop aan consumenten in Nederland dat is aangeschaft via een winkel van ANWB in Nederland.

 

 1. Deelnemers moeten aan onderstaande eisen voldoen om in aanmerking te komen voor  de Promotie:

4.1  De Deelnemer moet een TomTom Promotioneel Product kopen bij een van de Geautoriseerde Deelnemende Verkooppunten (ANWB).

4.2 De Promotie is geldig op aankopen binnen Nederland tussen 1 maart en 29 maart 2020  door een Deelnemer ("Aankoopperiode").

4.3 De Deelnemer dient binnen 7 dagen na aankoop zich te registreren. Bij aankoop op 29 maart 2020 is de laatste mogelijkheid om te registreren dan ook 5 april 2020 en geldt als "laatste Registratiedatum".

4.4  In geval van inconsistenties heeft de Deelnemer de mogelijkheid om correcties of wijzigingen aan te brengen tot 15 april 2020.

4.5 De Deelnemer is verplicht om een oud navigatiesysteem in te leveren en tijdens de registratie is de Deelnemer verplicht de merknaam op te geven van het ingeleverde product.

4.6 De Deelnemer dient een foto of scan van het aangeschafte product in te sturen via het online registratieformulier op tomtom.com/inruilactie

4.7 De Deelnemer dient het EAN-nummer (nummer onder streepjescode beginnend met 06) en serienummer (nummer onder andere streepjescode beginnend met S/N) dat te vinden is op onderkant verpakking uit te knippen. Van het uitgeknipte deel dient een foto gemaakt te worden en ingediend te worden via het online registratieformulier op tomtom.com/inruilactie. Vervolgens dient het uitgeknipte deel in envelop op te sturen naar onderstaand adres:

TomTom Sales

Tav Inruilactie ANWB

Oosterdoksstraat 114

1011DK Amsterdam

4.8 Het geldbedrag wordt uiterlijk op 15 mei 2020 overgemaakt naar de Deelnemersrekening via een bankoverschrijving.

4.9 Deze Promotie kan niet worden ingewisseld of gebruikt in combinatie met andere promoties, aanbiedingen, kortingsbonnen of vergelijkbare zaken.

 

 1. Geschiktheid Deelnemer

5.1 Deelname is mogelijk voor iedereen die 18 jaar of ouder is op de datum van registratie en die  een TomTom Promotioneel Product heeft gekocht bij een Geautoriseerde Deelnemende Verkooppunten in Nederland.

5.2 TomTom medewerkers en directe familieleden (gedefinieerd als echtgenoot, kind, moeder, vader, grootouder, kleinkind, broer, zus, met inbegrip van adoptie of huwelijk (bijv. een stiefbroer) en de echtgenoot van een van de voorgaande familieleden) van de werknemers van een bedrijf dat betrokken is bij de Promotie (inclusief TomTom en gelieerde bedrijven) komen niet in aanmerking voor de Promotie. TomTom behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van Deelnemers te verifiëren.

5.3 Deze Promotie is niet beschikbaar voor een tweedehands, gereviseerd of vervalst product of voorraad  (met inbegrip van pararel verhandelde voorraad).

5.4 Verzuim of enige nalatigheid van Geautoriseerde Deelnemende Verkooppunten, bijvoorbeeld om bestellingen van TomTom Promotionele Producten in behandeling te nemen of af te handelen is niet de verantwoordelijkheid van TomTom.

 

 1. Hoe deel te nemen

 

De Deelnemer zal een TomTom Promotieel Poduct moeten kopen bij een Geautoriseerde Deelnemend Verkooppunt. Deze Promotie kan niet worden ingewisseld of gebruikt in combinatie met andere promoties, aanbiedingen, kortingsbonnen of vergelijkbare zaken.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deelname, anders dan de kosten van toegang tot het internet of uw eigen bankkosten in verband met de inruilactie en het opsturen van de envelop.

Er geldt een maximum van één item per aankoop per persoon.

De Deelnemer moet een claim volledig en correct indienen  door het inschrijfformulier online in te vullen op Tomtom.com/inruilactie. De Deelnemer zal ook gevraagde privégegevens en productinformatie moeten invullen: winkelnaam, aankoopdatum, gekocht product, serienummer, merknaam ingeleverd navigatiesysteem en een leesbaar aankoopbewijs uploaden ("Product Informatie").

De Deelnemer ontvangt een e-mail waarin wordt bevestigd dat de claim is ontvangen. Als deze bevestigingsmail niet binnen vierentwintig (24) wordt ontvangen, neem dan contact op met TomTom helpdesk via http://nl.support.tomtom.com/.

 

 1. Prijs

De Deelnemer ontvangt 50 Euro retour indien aan alle eisen van de Promotie voldaan wordt. De Deelnemer ontvangt een e-mail ter bevestiging van de registratie en wordt geïnformeerd over de acceptatie of afwijzing van de  aanvraag. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemers om ervoor te zorgen dat het te retour ontvangen bedrag daadwerkelijk in ontvangst kan worden genomen.

De Deelnemer accepteert dat hij door het meedoen aan de Promotie kan  worden gevraagd om deel te nemen aan gerelateerde publiciteit en promotionele activiteiten. Deelnemer kan  naam en land weergeven op de sociale media netwerken van TomTom en/of op andere TomTom-websites.

 

 1. Waarde

TomTom behoudt het recht voor om de oorspronkelijke prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare of hogere waarde in het geval van dat de oorspronkelijke prijs niet langer beschikbaar is. Door het aanvaarden van  de prijs verklaart de Deelnemer  akkoord te zijn met de verantwoordelijkheid voor alle federale, staats-, provinciale, lokale of andere toepasselijke belastingen in verband met acceptatie en het gebruik van de prijs. De toegekende prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld of krediet. Indien wettelijk vereist kan de Deelnemer worden verplicht om de toepasselijke belastingformulieren zoals een W-9 te voltooien en het identificatienummer van een belastingbetaler te verstrekken.

 

 

 1. Privacyverklaring

TomTom verzamelt persoonlijke informatie van de Deelnemer met betrekking tot deze Promotie. De Deelnemer verstrekt de volgende informatie: voornaam, achternaam, adres, stad/stad, postcode, land, telefoonnummer, e-mail adres en bankrekeninggegevens ("Privégegevens"). TomTom gebruikt deze informatie om te controleren of de Deelnemer in aanmerking komt voor de Promotie en om ervoor te zorgen dat de Deelnemer  het te retour ontvangen bedrag ontvangt.

TomTom houdt zich aan de geldende privacy wetgeving. TomTom zal Privégegevens zoveel mogelijk beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. TomTom wordt hierbij gemachtigd door de Deelnemer om Privégegevens door te geven aan derde partij Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland. TomTom verwerkt Privégegevens uitsluitend in het kader van de afhandeling en nakoming van deze Promotie en /of marketingdoeleinden. De verwerking van Privégegevens is noodzakelijk in het kader van de Promotie. De Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van Privégegevens voor marketingdoeleinden door het aanvinken van de ‘opt-in’ bij het invullen van het inschrijfformulier. Indien de Deelnemer geen akkoord geeft worden de Privégegevens vernietigd na afloop van de Promotie. TomTom bewaart de administratie met daarin mogelijk Privégegevens gedurende ten minste zeven (7) jaar om te voldoen aan geldende belastingverplichtingen.  

Als de Deelnemer denkt dat Privégegevens  niet worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor  deze aan TomTom zijn verstrekt, neemt dan contact op via http://nl.support.tomtom.com/. Zie voor meer informatie  het privacybeleid van TomTom  op http://tomtom.com/privacy.

 

 

 1.   Kennisgeving en verwijdering

TomTom behoudt zich het recht voor om elke deelname te verifiëren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de persoonlijke gegevens, registratie- en productinformatie zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. TomTom behoudt zich het recht voor om claims te weigeren indien  frauduleuze handelingen worden vermoed. Aanvragen die niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden worden nietig verklaard; indien de Deelnemer op enigerlei wijze misbruik maakt van deze Promotie zal de Deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname.
Alle beslissingen van TomTom met betrekking tot deze Promotie zijn definitief en kunnen niet worden aangevochten.

Als iemand overweegt om enig materiaal met betrekking tot de Promotie illegaal of onaanvaardbaar te verklaren, stuur dan een bericht via  http://nl.support.tomtom.com/ over de aard van de klacht. Na ontvangst van dit bericht zal TomTom de klacht onderzoeken en het betreffende materiaal mogelijk verwijderen of aanpassen.

 

 1. Prijsvoorwaarden en vrijwaring

Door het invoeren en deelnemen aan de Promotie gaat de Deelnemer namens zichzelf en de erfgenamen, testamentair-executeurs en beheerders akkoord om  (i) TomTom en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders en werknemers vrij te waren en schadeloos te stellen ( gezamenlijk, "vrijgewaarde partijen") van enige vorm van aansprakelijkheid, rechten claims  die de Deelnemer kan hebben of die kunnen ontstaan tegenover de vrijgewaarde partijen voor ziekte, letsel, overlijden, verlies, geschillen, persoonlijke of materiële schade die zich kan voordoen, direct of indirect, of het nu gaat om nalatigheid of handelen, als gevolg van  deelname door deze Deelnemer aan de Promotie en/of zijn/haar aanvaarding, bezit, gebruik of misbruik van de prijzen of enig deel  daarvan; (II) dat vrijgewaarde partijen noch op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige garantie, vertegenwoordiging of uitlating, uitdrukkelijk of impliciet met betrekking tot de prijzen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de kwaliteit van deze prijs of geschiktheid voor een bepaald doel; en (III) dat de Deelnemer deze voorwaarden aanvaardt en  afstand doet van enig recht om een beroep te doen op  onduidelijkheden of fouten  in de voorwaarden of in de Promotie , en dat de Deelnemer gebonden is  door alle beslissingen van TomTom, die bindend en definitief zijn . Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van de Deelnemer aan de Promotie naar eigen goeddunken van TomTom. 

 

 1. Aansprakelijkheid

Niets in deze Promotie of deze voorwaarden zal  aansprakelijkheid van TomTom uitsluiten of beperken indien deze  niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt.

Hoewel TomTom zijn uiterste best zal doen om de Promotie correct af te handelen, is TomTom niet aansprakelijk voor enige schade, behalve in het geval van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van TomTom of TomToms Management, die  voorkomt uit de Promotie in het algemeen. Deelname aan de Promotie impliceert kennis en acceptatie van de aard en beperkingen van Internet, onder meer technische prestaties, de overdracht van informatie en gegevens, het risico en de gevolgen van onderbrekingen en meer in het algemeen de risico's die inherent zijn aan communicatie via internet, zoals beperkte gegevensbescherming, malware en virussen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om alle te verwachten en redelijke maatregelen te nemen om apparatuur te beschermen en om actuele en accurate informatie te verstrekken om in aanmerking te komen voor deze Promotie.

 

 1. Contact

Als de Deelnemer meer informatie wil ontvangen over de Promotie, over de (gedistribueerde) prijzen, over TomTom-producten of-diensten of een klacht heeft over de Promotie, kan de Deelnemer contact opnemen met de klantenservice via http://nl.support.tomtom.com/.

 

 1. Beëindiging

Als deze Promotie om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zoals gepland of in strijd is met de lokale wet- en  regelgeving, behoudt TomTom zich het recht voor om de Promotie geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten zonder dat dit resulteert in aansprakelijkheid of enige vorm van schadevergoeding. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, aanspraken met betrekking tot besmetting door computervirussen, defecten,  ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen, of een andere oorzaken waarover TomTom redelijkerwijs geen  controle uitoefent.

 

 1. Overige

Indien een bepaling, of een deel van een bepaling, van deze Promotie of deze voorwaarden, door een bevoegde rechtbank of instantie illegaal, ongeldig of niet afdwingbaar wordt gevonden, dan wordt deze bepaling of een deel-bepaling geacht geen deel uit te maken van deze Promotie, en de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de bepalingen van deze Promotie zal niet worden aangetast, tenzij anders vereist door het toepasselijke recht. TomTom zal deze Promotie uitvoeren in overeenstemming met de wet-en regelgeving inzake promotionele kansspelen en vaardigheids-en relatiegeschenken.

Deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt in het Nederlands en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid is de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

 1. Rechtskeuze

De Promotie en deze voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de rechtbank van Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van enig geschil.

 

 1. Toegestane opdrachten en delegaties

TomTom kan, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder toestemming van de Deelnemers, een van zijn rechten met betrekking tot de Promotie toewijzen aan een aan TomTom gelieerde partij of een van haar taken met betrekking tot de nakoming van de Promotie overeenkomstig deze voorwaarden delegeren aan die partij.